Browse By

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSS W WITNICY – czytaj dalej

ZARZĄDZENIE
Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy
z 25 marca 2020 roku

w sprawie realizacji zadań jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym zarządzam:

§ 1. Nauczyciele realizują zadania jednostki poprzez„kształcenie na odległość” w oparciu m.in. o:
a) dziennik elektroniczny Vulcan,
b) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów,
c) zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/
d) komunikację poprzez pocztę elektroniczną,
e) media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z internetu,
f) lekcje online,
g) programy telewizji publicznej i audycje radiowe,
h) zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły,
i) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy,
j) kontakt telefoniczny z nauczycielem.

§ 2. Nauczyciel w porozumieniu z uczniem i rodzicem ustala metody i techniki kształcenia na odległość z uwzględnieniem możliwości technicznych za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

§ 3. Nauczyciel zobowiązany jest uwzględnić potrzeby edukacyjne i możliwości pycho-fizyczne dzieci i uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

§ 4. Nauczyciel jest zobowiązany do niezbędnego ograniczenia tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach uwzględniając w szczególności:
1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

§ 5. Nauczyciel zobowiązany jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego poinformować uczniów i rodziców o sposobach monitorowania postępów uczniów oraz sposobach weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

§ 6. Dyrektor zgodnie z obowiązującym statutem szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019r. poz.1481, 1818
i 2197).

§ 7. Jedynym sposobem dokumentowania realizacji zadań w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy jest dziennik elektroniczny.

§ 8. Nauczyciel w porozumieniu z rodzicem i uczniem źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać z uwzględnieniem możliwości technicznych odbiorców. Nauczyciel w pierwszej kolejności zobowiązany jest wykorzystać materiały zamieszczone się w szkolnych podręcznikach i ćwiczeniach.

§ 9. Nauczyciel prowadzący zajęcia zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub strony internetowej szkoły.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy
Adrian Wośkowiak