Browse By

Procedury

 

 

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ RELIGII
W GIMNAZJUM IM. LUDZI POJEDNANIA W WITNICY

 Procedura postępowania

  1. Uczeń może być zwolniony na dany rok szkolny z zajęć religii.
  2. O zwolnienie ucznia z zajęć religii występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają podanie do dyrektora szkoły (załącznik nr 1).
  3. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi najpóźniej do 10 września danego roku szkolnego.
  4. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.
  5. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia.
  6. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.
  7. Uczeń zwolniony z zajęć religii ma obowiązek być obecnym na terenie szkoły (biblioteka lub świetlica szkolna) w czasie tych zajęć.  W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2) rodziców (opiekunów prawnych) złożonego u dyrektora szkoły i po uzyskaniu jego zgody. O tym fakcie informowani są nauczyciel religii oraz wychowawca klasy.
  8. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel religii na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

ZAŁĄCZNIKI 1 i 2

 

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W GIMNAZJUM IM. LUDZI POJEDNANIA W WITNICY

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.)

§ 8 ust. 1 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii”.

Procedura postępowania

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

2. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza specjalistę.

3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

4. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nie obejmujące całego semestru, należy złożyć wraz z podaniem dyrektorowi szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego/ kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.

5. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego, drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

6. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają podanie do dyrektora szkoły (załącznik nr 1), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

7. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza i potwierdzeniu przez pielęgniarkę szkolną, jednak nie później niż:

a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 30 września danego roku szkolnego,

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 30 stycznia danego roku szkolnego.

W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.

8. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a zwalniające ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

9. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia u dyrektora szkoły..

10. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.

11. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Lubuskiego Kuratora Oświaty.

12. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia.

13. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały semestr w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

15. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2) rodziców (opiekunów prawnych) złożonego u dyrektora szkoły i po uzyskaniu jego zgody. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

16. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic (prawny opiekun) składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

17. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

ZAŁĄCZNIKI 1 i 2

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL WYKRYJE FAŁSZERSTWO

 Zarządzenie numer 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich( tekst jednolity DzU 2002, nr 11, poz 109 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą.

 1.Powiadamia o tym fakcie wychowawcę lub pedagoga.

2.Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i powiadamia ich o zaistniałym fakcie.

3.W obecności rodziców podjęta zostaje decyzja o dalszym postępowaniu.

4.W przypadkufałszerstw, uczniowi obniża się ocenę z zachowania .

W przypadku powtarzających się sytuacji szkoła kieruje informację z prośbą o interwencję do Komisariatu Policji w Witnicy.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA, KTÓRY PALI PAPIEROSY NA TERENIE SZKOŁY
LUB POZA TERENEM

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie przed następstwamiużywania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( DzU 1996, Nr 10, poz 55 z ).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. (DzU 2003,nr 26, poz. 226 ).

1. Poinformowanie wychowawcy.

2. Wychowawca natychmiast informuje rodziców ? wraz z pedagogiem ustalają metody pomocy(kontrakt wychowawcy z uczniem, kontrakt przedmiotowca z uczniem, karanie zgodnie z regulaminem szkoły: ocena naganna z zachowania, zawieszenie w prawach ucznia, nagana dyrektora, dyscyplinarne przeniesienie do innej klasy). W razie potrzeby uczeń ma kontakt z psychologiem.

3. W przypadku braku poprawy pedagog za zgodą rodziców kieruje ucznia do Komisji do spraw uzależnień .

4. Uczeń przygotowuje gazetkę szkolną nt. szkodliwości palenia oraz może być zobowiązany do wykonania innej pracy społecznej na rzecz środowiska.

5. Pisemne poinformowanie policji ? specjalisty ds. nieletnich o demoralizacji ucznia.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY LUB ZNISZCZENIA MIENIA SZKOŁY LUB MIENIA PRYWATNEGO, DOKONANEGO NA TERENIE SZKOŁY

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003roku & 9

Art. 4& 3 upn, art. 304 & 2 kpk. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Zarządzenie numer 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

1. O fakcie kradzieży. zniszczenia mienia prywatnego lub szkolnego powiadamiany jest wychowawca, pedagog i dyrektor szkoły.

2. Dyrektor po przyjęciu zawiadomienia, może przekazać prowadzenie wyjaśnień innej osobie.

3. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba bezzwłocznie zawiadamia rodziców ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia mienia szkoły lub mienia prywatnego o podjętych działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy (okoliczności i przebiegu zdarzenia)

4. Wezwanie do szkoły rodziców sprawcy dewastacji lub kradzieży.

5. Podczas spotkania dyrektora , pedagogalub innej wyznaczonej przez dyrektora osoby , w obecności wychowawcy podjęcie działań mających na celu ustalenie konsekwencji wobec sprawcy (obniżenie oceny z zachowania) oraz formy zadośćuczynienia,ze spotkania sporządzona zostaje notatka.

6. W przypadku dużej szkody, lub powtarzających się kradzieży szkoła powiadamiapolicję.

7. W sytuacji nie wykrycia sprawcy kradzieży lub dewastacji mienia szkoły dyrektor powiadamia o sprawie policję.

8. Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe nie związane z procesem dydaktyczno- – wychowawczo ? opiekuńczym /np. telefony komórkowe, biżuterię, volkmany, gry elektroniczne/. Większe sumy pieniędzy rodzic wpłaca osobiście lub na własną odpowiedzialność daje dziecku.

9. Na lekcji wychowania fizycznego uczeń cenne rzeczy oddaje pod opiekę nauczyciela prowadzącego lekcję. Ubrania pozostawione są w szatni, którą zamyka się na klucz.

10. Uczeń na przerwach zobowiązany jest do pilnowania swojego plecaka.

W sytuacji włamania do szafki lub kradzieży niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły. pedagoga i wychowawcę.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA ZACHOWUJĄCEGO SIĘ NIEGRZECZNIE, SPRAWIAJĄCEGO PROBLEMY NA LEKCJI

1. Zmiana metody prowadzenia lekcji.

2. Zwrócić uwagę indywidualnie uczniowi np. przeszkadzasz mi.

3. Dodatkowe zadania, uaktywnienie ucznia.

4. Przekazanie sygnałów typu: stuknięcie w ławkę, klaśnięcie itp.

5. Wpisujemy uwagę do zeszytu wychowawczego. Wzywamy rodziców.

6. Przerwa śródlekcyjna np. ruch, ćwiczenia.

7. Wezwanie do odpowiedzi.

8. Zostawienie po lekcjach wraz z poinformowaniem rodzica.

9. Praca na rzecz szkoły.

10. Podpisanie kontraktu.

11. Zawieszenie w prawach ucznia.

13. Wykonanie dodatkowego ćwiczenia fizycznego na lekcji wychowania fizycznego.

14. Zmiana ról uczeń w roli nauczyciela.

15. W trakcie lekcji przerwa na humor.

16. Nauczyciel i uczeń jako podmiot np. mówienie o sobie , zainteresowanie się sytuacją domową ucznia, jego zainteresowaniami itd.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA UŻYWAJĘCEGO WULGARYZMÓW

1. Reagowanie w każdej sytuacji osoby dorosłej na agresję słowną ucznia.

2. Powiadomienie o zaistniałym fakcie wychowawcę.

3. Wychowawca powierza i nadzoruje pracę na rzecz szkoły.

4. Formą kary może być jeden z poniższych punktów

-mycie drzwi w toalecie

-mycie lamperii i kafelek w toalecie

-mycie lamperii i grzejników na jednym z wybranych przez nauczyciela

korytarzy, mycie szafek szkolnych.

Z chwilą nie wywiązania się z zadania odbywa się rozmowa z pedagogiem podczas której, uczeń otrzymuje karę zgodnie z procedurą postępowania w regulaminie nagród i kar.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM WAGARUJĄCYM

Artykuł 20 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa z 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty DzU 1996r. Nr. 67, poz, 329 ze zmian.

 1. Wychowawca analizuje frekwencję uczniów i wyjaśnia przyczyny nieobecności.

2. Po 1 tygodniu nieobecności, po 5 pojedynczych godzinach
nieusprawiedliwionych lub ? w uzasadnionych przypadkach ? po 3 dniach nieobecności wychowawca nawiązuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) i ustala zasady ścisłej współpracy ? bieżące informowanie rodzica o opuszczonych godzinach.

3. Gdy sytuacja nie ulega poprawie, zgłasza problem do pedagoga szkolnego.

4. Ten wzywa rodziców do natychmiastowego stawiennictwa w celu ustalenia warunków pomocy uczniowi i rodzinie.

5. W przypadku dalszego braku poprawy dyrektor szkoły wysyła do rodziców pismo ? upomnienie ( za potwierdzeniem odbioru) o niespełnieniu obowiązku szkolnego przez dziecko i wzywa rodziców do posyłania dziecka do szkoły, jeżeli uczeń w ciągu 7 dni nie przyjdzie do szkoły i ma 50% absencji w miesiącu, dyrektor informuje o zaistniałej sytuacji organ prowadzący szkołę (zostaje wszczęta procedura egzekucji administracyjnej).

 

ZASADYPOSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA MAJĄCEGO TRUDNOŚCI W NAUCE

1. Wychowawca oraz nauczyciele przedmiotów analizują i wyjaśniają przyczyny problemów w nauce:

– rozmowa z uczniem,

– rozmowa z rodzicami (prawnymi opiekunami),

-kierowanie ucznia przez rodziców do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu ustalenia przyczyn trudności w nauce.

2. Odpowiednio do rozpoznanych przyczyn organizowanie pomocy uczniom

w celu przezwyciężenia trudności:

-dostosowanie form, metod pracy i wymagań do zaleceń opinii PPP,

-skierowanie ucznia na zajęcia wyrównawcze,

-organizowanie samopomocy koleżeńskiej,

-konsultacje nauczycieli

-ścisła współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi).

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA
PODCZAS ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w Publicznych i Niepublicznych szkołach i placówkach .Dz. U z 2003r. Nr 6, poz. 69)

 I.  W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy one są zajęciami planowanymi, czy też nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego nauczyciela.

II.  Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt sportowy, urządzenia techniczne, pomoce naukowe oraz inne narzędzia wykorzystywane w czasie zajęć, a także pomieszczenie lekcyjne nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia. Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia, nauczyciel bądź inna osoba prowadząca zajęcia nie ma prawa z nich korzystać w pracy z uczniem. O zaistniałym zagrożeniu prowadzący natychmiast powiadamia dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

III.  Zajęcia szkolne to nie tylko lekcje. Są to też prowadzone poza szkołą np. lekcje plenerowe wyjazdy, wycieczki, zielone szkoły, dyskoteki, olimpiady, zawody sportowe. Podczas nich młodzież również pozostaje pod opieką nauczycieli, bo za wypadek podczas takich zajęć odpowiada szkoła i jej pracownicy. Podczas przerw uczniowie mają zapewnioną opiekę przez nauczycieli mających w tym czasie dyżur. Czas między zajęciami lekcyjnymi organizuje szkoła , uczniowie nie mogą opuszczać jej terenu.Cały teren szkoły w czasie gdy odbywają się zajęcia, pozostaje pod nadzorem i opieką szkoły.

 

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego,
nie wymagającego interwencji lekarza

(powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.)

1. Po stwierdzeniu zdarzenia ucznia należy odprowadzić do gabinetu pielęgniarki szkolnej celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia takiego może odprowadzić inny uczeń lub pracownik obsługi szkolnej (p. sprzątaczka.)

2. W razie nieobecności pielęgniarki uczniowi udziela pomocy osoba mająca przeszkolenie w tym zakresie.

3. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

4. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi, nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania.

5. Osoba udzielająca pierwszej pomocy ma obowiązek upewnić się, czy uczeń nie jest chory na hemofilię lub cukrzycę, bądź na inną chorobę mogącą w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia.

 

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza

 1. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń wymaga specjalistycznej pomocy, należy doprowadzić go do gabinetu pielęgniarki lub wezwać ją na miejsce zdarzenia.

2. W razie nieobecności pielęgniarki należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe oraz powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

3. Do czasu przybycia pielęgniarki lub pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.

4. Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, organ prowadzący oraz inspektora bhp.

5. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.

6. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała
lub ze skutkiem śmiertelnym

 1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące życie i zdrowie ucznia.

2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa dyrektora szkoły.

3. Dyrektor lub jego zastępca informuje o zdarzeniu rodziców (opiekunów prawnych), policję, Państwową Inspekcję Pracy, Sanepid oraz organ prowadzący, prokuratora oraz Kuratora Oświaty.

4. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.

5. Dyrektor szkoły powołuje komisję badającą przyczyny powstania wypadku Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstawaniu podobnych zdarzeń.

6.Wypadek wpisywany jest do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 UWAGA! O każdym wypadku powiadamiany jest dyrektor szkoły jak również rodzic. Nauczyciel pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia matki/ ojca , lub prawnych opiekunów o wypadku.

Skip to content