Browse By

Egzaminy

Egzamin ósmoklasisty 2020/2021:

 • język polski: 25 maj 2021 (wtorek), godz. 9:00 (czas trwania: 120 minut)
 • matematyka: 26 maj 2021 (środa), godz. 9:00 (czas trwania: 100 minut)
 • język obcy nowożytny: 27 maj 2021 (czwartek), godz. 9:00 (czas trwania: 90 minut)

Egzamin gimnazjalny 2018/2019:

 • część humanistyczna: 10 kwiecień 2019 (środa), godz. 9:00
 • część matematyczno-przyrodnicza: 11 kwiecień 2019 (czwartek), godz. 9:00
 • język obcy nowożytny: 12 kwiecień 2019 (piątek), godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty 2018/2019:

 • język polski: 15 kwiecień 2019 (poniedziałek), godz. 9:00 (czas trwania: 120 minut)
 • matematyka: 16 kwiecień 2019 (wtorek), godz. 9:00 (czas trwania: 100 minut)
 • język obcy nowożytny: 17 kwiecień 2019 (środa), godz. 9:00 (czas trwania: 90 minut)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Informacja dla ucznia przystępującego do egzaminu

1. Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 199, poz. 2046, z późniejszymi zmianami).

2. Uczniowie z ważną opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności mają prawo do zdawania sprawdzianu/egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. do wydłużonego czasu zdawania, dodatkowych urządzeń lub pomocy ze strony zespołu nadzorującego).

3. Uczeń zgłasza się na egzamin w wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego miejscu i czasie.

4. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.

5. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

6. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.

7. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety z zestawami egzaminacyjnymi są nienaruszone i otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów.

8. Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego sprawdzian/egzamin, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu.

9.Zdający zapisuje swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego. Uczniów korzystających z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz uczniów z dysleksją wyręczają w kodowaniu członkowie zespołu nadzorującego.

10. Zdający ma obowiązek zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego. W razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego.

11. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.

12. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem). Uczniowie rozwiązujący zadania w arkuszach dostosowanych A4, A5, A6, A7, A8 zaznaczają odpowiedzi tylko w arkuszach.

13. W czasie trwania egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej),

b) nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,

c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,

d) nie wypowiada uwag i komentarzy,

e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,

f) nie korzysta z żadnych środków łączności.

14. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu egzaminu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin danego ucznia, unieważnia mu egzamin (część egzaminu) i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.

15. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

16. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

17. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie sprawdzianu/egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie 2 dni od daty egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

18. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej szkole (sali), lub w stosunku do poszczególnych zdających. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

19. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia sprawdzian albo egzamin tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia, w  miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się „O”.

Egzamin gimnazjalny 2015/2016:

 • część humanistyczna:  18 kwiecień 2016 (poniedziałek), godz. 9:00
 • część matematyczno-przyrodnicza:  19 kwiecień 2016 (wtorek), godz. 9:00
 • język obcy nowożytny: 20 kwiecień 2016 (środa), godz. 9:00

Egzamin gimnazjalny 2014/2015:

 • część humanistyczna: 21 kwiecień 2015 (wtorek), godz. 9:00
 • część matematyczno-przyrodnicza: 22 kwiecień 2015 (środa), godz. 9:00
 • język obcy nowożytny: 23 kwiecień 2015 (czwartek), godz. 9:00

Egzamin gimnazjalny 2013/2014:

 • część humanistyczna: 23.04.20014, godzina 09:00
 • część matematyczno-przyrodnicza: 24.04.2014, godzina 09:00
 • język obcy nowożytni: 25.04.2014, godz. 9:00

Egzamin gimnazjalny 2007:

 • część humanistyczna: 24.04.2007, godzina 09:00
 • część matematyczno-przyrodnicza: 25.04.2007, godzina 09:00
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2006
26 kwiecień (środa), godz. 9:00 – część humanistyczna
27 kwiecień (czwartek), godz. 9:00 – część matematyczno-przyrodnicza
zdjęcia z egzaminu 2006 w dziale GALERIA

Egzamin gimnazjalny rok 2003 – zapraszamy do zakladki GALERIA