Browse By

Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie nr 4/2020/2021

z dnia 25.11.2020 r.

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludzi Pojednania w Witnicy

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalnianiem COVID- 19

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.1389, 1830,1859i 1870)

zarządza się, co następuje:

§1
Od 30 listopada 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku obowiązuje uczniów klas I – VIII zdalne nauczanie. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2
Uczeń zobowiązany jest do współpracy z nauczycielem w godzinach określonych w planie lekcji w danym dniu.

§3
Rodzic zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy o trudnościach technicznych wynikających z kształcenia na odległość lub problemach zdrowotnych dziecka.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 roku i obowiązuje do 3 stycznia 2021 roku.

 

                                                                                              Adrian Wośkowiak
dyrektor ZSS w Witnicy

Skip to content