Ładowanie


Cytat dnia:  "Przyszłość będzie szczodra jedynie wtedy, kiedy wszystko ofiarujesz teraźniejszości".
   Albert Camus

DANE
Gimnazjum w Witnicy
ul. Plac Wolności 7
66-460 Witnica

tel. 095 7515220

gim.witnica@wp.pl

BIULETYN

Dla_przyszłego_pierwszaka

PROGRAMY
(ocenianie, klasyfikacja)

ocenianie klasyfikacja_semestralna klasyfikacja_sem_nowa


INFORMACJE
+ Kadra
+ Kalendarz
+ Koła zainteresowań
+ O nas
+ Plan lekcji
+ Podręczniki
+ Procedury postępowania
+ Program wychowawczy
+ Projekt edukacyjny
 -  Rada Rodziców
+ Regulamin Szkoły
+ Samorząd Uczniowski
+ Spotkania z Rodzicami
+ Statut szkoły
+ System Oceniania
+ Uczniowie

WYDARZENIA
+ Akademie
+ Akcje charytatywne
+ Biblioteka
+ Blok humanistyczny
+ Blok mat.-przyrodniczy
+ Egzamin gimnazjalny
+ Kampania Trzeźwości
+ LOP
+ Projekty
+ Sport
+ Wycieczki
+ Z życia szkoły

GAZETKA
"Witnicki gimnazjalista" w formie elektronicznej
 
gazetka.gif

Licznik

   odwiedzający

   odwiedzających online


Rada Rodziców - regulamin

REGULAMIN
R A D Y    R O D Z I C Ó W
 
ROZDZIAŁ I
§ 1
Nazwa reprezentacji rodziców  - Rada Rodziców.
 
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Rady Rodziców
§ 2
1.Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów w tym zakresie spraw.
2.Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
3.Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
1)pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
2)gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
3)zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
a)znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole  i w klasie,
b)uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
c)znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
d)uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
e)wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły – określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
ROZDZIAŁ III
Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców
§ 3
1.Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
2.Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „trójkę klasową” składającą się z 3 osób, tak aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
3.Wszyscy członkowie klasowych Rad Rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.
4.Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:
a)prezydium
b)komisję rewizyjną.
5.Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie jest zwoływane 2 razy w czasie roku szkolnego.
6.Prezydium Rady Rodziców składa się z 5 członków, tak aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego , sekretarza, skarbnika oraz 2 członków prezydium.
7.Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób.
§  4
Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 2 lata.
ROZDZIAŁ IV
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne.
§ 5
1.Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
2.Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz guorum ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący.
3.Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. „Trójki klasowe” decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Rady Rodziców.
ROZDZIAŁ V
Ramowy plan Rady Rodziców i jego organów
§ 6
1.Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwołane przez jej prezydium  nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
2.Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek „trójek klasowych” z co najmniej 50% klas, na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady szkoły – złożony do prezydium rady.
§ 7
1.Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 3 razy na rok. Na Posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora szkoły lub inne osoby.
2.Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.
 
 
§ 8
Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców lub „trójek klasowych”, danej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 20 osób.
§ 9
Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, „trójek klasowych” lub wychowawcy klasy.
ROZDZIAŁ VI
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców
§ 10
Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
a)ze składek rodziców,
b)z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium Rady Rodziców,
c)z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,
d)z działalności gospodarczej,
e)z innych źródeł.
§ 11
1.Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu „trójek klasowych”. Propozycję wysokości składki  przedstawia dla całej szkoły prezydium Rady Rodziców.
2.Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców „trójka klasowa” może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. „Trójka klasowa” może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.
§ 12
Wydatkowanie  środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny”, zatwierdzonego każdorazowo przez prezydium Rady Rodziców.
ROZDZIAŁ VII
§ 13
Obsługa księgowo – rachunkowa środków finansowych prowadzona jest  przez skarbnika Rady Rodziców. Wpłaty od uczniów przyjmuje sekretarz szkoły.
§ 14
Polecenie wypłaty dokonuje przewodniczący Rady Rodziców, skarbnik lub dyrektor na pisemne upoważnienie przewodniczącego.
 
 
Regulamin przyjęty dnia 05.X.1999r.   

Obecny Zarząd wybrany 26.09.2005r.

Przewodniczący: p. Anna Piejko

Zastępca: p. Adam Mejsner

Sekretarz: p. Maria Drewniak

komisja rewizyjna:

- p. Adam Robota

- p. Ewa Stojanowska

członkowie:

- p. Anna Wójcik

- p. Jolanta Grępka

- p. Izabela Więckowska


Data utworzenia: 02/11/2006 @ 13:02
Ostatnie zmiany: 02/11/2006 @ 13:11
Kategoria : Rada Rodziców


podglšd wydruku podglšd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku


Panel

 Number of members 27 members


Użytkownicy online

( nikt )

Szukaj

Sonda
Co najchętniej robisz w czasie wolnym?
 
Trenuję ulubione dyscypliny sportowe, ćwiczę
Czytam książki, czasopisma
Oglądam telewizję
Słucham muzyki
Odrabiam lekcje, uczę się
Gram w gry komputerowe
Serfuję w sieci
Wyniki

Kalendarz


Akcje
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"www.edukator.org.pl
spd.gif
mammarze.jpg
grosz.gif

pajacyk

^ Góra ^

  (c) Witnica 2006-2009, JP

Strona załadowana w 0.01 sekundę