Ładowanie


Cytat dnia:  Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym.
   

DANE
Gimnazjum w Witnicy
ul. Plac Wolności 7
66-460 Witnica

tel. 095 7515220

gim.witnica@wp.pl

BIULETYN

Dla_przyszłego_pierwszaka

PROGRAMY
(ocenianie, klasyfikacja)

ocenianie klasyfikacja_semestralna klasyfikacja_sem_nowa


INFORMACJE
+ Kadra
+ Kalendarz
+ Koła zainteresowań
+ O nas
+ Plan lekcji
+ Podręczniki
+ Procedury postępowania
+ Program wychowawczy
+ Projekt edukacyjny
+ Rada Rodziców
 -  Regulamin Szkoły
+ Samorząd Uczniowski
+ Spotkania z Rodzicami
+ Statut szkoły
+ System Oceniania
+ Uczniowie

WYDARZENIA
+ Akademie
+ Akcje charytatywne
+ Biblioteka
+ Blok humanistyczny
+ Blok mat.-przyrodniczy
+ Egzamin gimnazjalny
+ Kampania Trzeźwości
+ LOP
+ Projekty
+ Sport
+ Wycieczki
+ Z życia szkoły

GAZETKA
"Witnicki gimnazjalista" w formie elektronicznej
 
gazetka.gif

Licznik

   odwiedzający

   odwiedzających online


Regulamin Szkoły - Wewnętrzny Regulamin Szkoły 2012/2013

Gimnazjum im. Ludzi Pojednania

w Witnicy

WEWNĘTRZNY REGULAMIN SZKOŁY

I. CZŁONKOWIE SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

1.Każdy członek szkolnej społeczności, jako człowiek – bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do:

-poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia, swej własności osobistej i prywatności,

-uczeń do rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce.

2.Każdy członek szkolnej społeczności ma obowiązek:

-poszanowania godności osobistej, dobrego imienia, prywatności (zakaz robienia zdjęć innym, nagrań bez wyrażenia zgody) i własności pozostałych osób,

-jeśli ma przyznaną opiekę nad innymi osobami, musi dbać o dobro podległych sobie osób i o rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich zachowania i osiągnięć.

3.Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swej przewagi wieku, funkcji, siły fizycznej, do naruszania godności i praw innego człowieka, a ewentualna wina musi być udowodniona.

4.Na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój odświętny, czysty i estetyczny.

5.Wystawianie nowej legitymacji szkolnej może nastąpić w przypadku utraty ważności, zniszczenia lub zgubienia.

6.Regulamin szkoły określa zasady funkcjonowania członków społeczności szkolnej w procesie dydaktycznym, wychowawczym, działalności samorządowej i pozalekcyjnej:

·W procesie dydaktycznym uczeń ma prawo:

-do znajomości programu nauczania na dany rok szkolny,

-do informowania, co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel – kryteria powinny być wywieszone w gabinecie i podane do wiadomości uczniów,

-do przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

-do uzyskania dodatkowej pomocy w przypadku wystąpienia trudności w opanowaniu materiału z poszczególnych przedmiotów z przyczyn nie zależnych od ucznia,

-do znajomości, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem terminu pisemnego sprawdzianu, (testu, pracy klasowej), rodzice podpisują wpis do zeszytu wychowawczego

-do jawnej oceny poziomu swojej wiedzy z poszczególnych przedmiotów, oceny (punkty) powinny być wpisywane do zeszytu wychowawczego; może być wpisana do zeszytu przedmiotowego; o wpis dba uczeń,

-do reprezentowania szkoły w zawodach, konkursach i przeglądach,

-do korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej,

-zgłaszania chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonym przez niego terminie – zgodnie z regulaminem oceniania (1 sprawdzian lub test, lub praca klasowa w semestrze, dowolnie wybrana przez ucznia lub więcej z inicjatywy nauczyciela)

-do jednego nieprzygotowania do lekcji w semestrze; uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji; nieprzygotowanie obejmuje wiedzę merytoryczną, podręcznik, zeszyt, przybory szkolne, zadanie domowe (to lub to); prawo to nie dotyczy zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów, testów, prac klasowych i niezapowiedzianych kartkówek; zawieszenie tego prawa następuje w styczniu i czerwcu – na miesiąc przed zakończeniem semestru,

-do zwolnienia z pytania i pisania kartkówek mają uczniowie, którzy w dniu poprzednim uczestniczyli w pozaszkolnych zawodach, konkursach oraz uczestnicy wycieczki szkolnej, z których wrócili po godzinie 18.00,

-do zwolnienia z odpowiedzi ustnej, jeśli w losowaniu „szczęśliwego numerka” zostanie wylosowany jego numer,

-w szkole obowiązują następujące normy, dotyczące pisemnych zadań szkolnych:

-terminy sprawdzianów, testów i prac klasowych są wpisywane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem; nie więcej niż 3 w tygodniu, przeprowadzone w różnych dniach,

-kartkówki obejmujące 3 ostatnie tematy, mogą odbywać się na każdej lekcji,

-sprawdziany, testy, prace klasowe obejmujące więcej niż 3 ostatnie tematy muszę być sprawdzone i omówione w terminie dwutygodniowym, w przypadku języka polskiego i języków obcych czas wydłuża się do trzech tygodni,

-kartkówki obejmujące 3 ostatnie lekcje oddawane są w terminie tygodnia od czasu ich przeprowadzenia,

-prace domowe krótkoterminowe sprawdzane są na bieżąco; prace domowe długoterminowe sprawdzane są w czasie dwóch tygodni od momentu zebrania przez nauczyciela do sprawdzenia,

-w przypadku nie wywiązania się nauczyciela z powyższych terminów, uczniowie przedstawiają propozycję rozwiązania tej sytuacji (przedłużenie terminu, unieważnienie – powtórzenie pracy; nie dotyczy to przyczyn niezależnych od nauczyciela),

-poprawione prace muszą być dane uczniowi do wglądu,

-ściąganie uważa się za oszustwo; jest to podstawa do przerwania pracy, otrzymania „0” punktów bez możliwości poprawienia pracy; w przypadku odpowiedzi ustnej za ściąganie uważa się podpowiedź; osoba podpowiadająca otrzymuje „0” punktów za odpowiedź,

-podczas odpowiedzi ustnej uczeń może być zapytany z 3 ostatnich lekcji; nauczyciel może zadać pytania dotyczące zagadnień, występujących wcześniej, jeżeli są one powiązane tematycznie.

·W procesie dydaktycznym uczeń ma obowiązek:

-w pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę,

-systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych,

-brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełniać braki lekcji wynikające z absencji,

-starannego wykonywania pracy domowej; uczeń może odrabiać lekcje w miejscach do tego przeznaczonych (świetlica, biblioteka),

-posiadana podręczników, zeszytów, atlasów, przyborów szkolnych i estetycznego ich utrzymania,

-zabrania się odpisywania zadań klasowych i domowych.

·W procesie wychowawczym uczeń ma prawo:

-uczestniczyć w imprezach szkolnych i pozaszkolnych dostępnych dla określonych grup wiekowych,

-zwracać się do wychowawcy klasy, dyrektora, pedagoga, organizacji uczniowskich, Rady Rodziców we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwać od nich pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych,

-znać uzasadnienie oceny z zachowania i możliwości odwoływania się od tej oceny (naruszenie procedur),

-opiniować zachowanie swoje i kolegów z klasy,

-opiniować Szkolny System Oceniania i Szkolny System Wychowawczy,

-wyrażać własne zdanie w sprawach z nim związanych, dotyczących życia szkoły, bezpośrednio lub w skrzynce praw ucznia

·W procesie wychowawczym uczeń ma obowiązek:

-dbania o dobre imię własne i szkoły,

-godnego i kulturalnego zachowania w szkole i poza nią,

-dbania o estetyczny, staranny, nieprowokujący wygląd zewnętrzny (Ubranie powinno zakrywać biust, plecy i brzuch; spódnica lub spodnie nie powinny być krótsze niż połowa wysokości uda; ubrania lub jego elementy nie powinny zawierać znaków wulgarnych, nakłaniających do przemocy czy stosowania używek; makijaż: dziewczęta mogą delikatnie tuszować rzęsy kolorem czarnym lub brązowym, nie wolno używać eyelinerów, dopuszcza się delikatną kreskę na dolnej powiece; paznokcie nie powinny być dłuższe niż opuszek, mogą być pomalowane bezbarwnym lub delikatnym perłowym lakierem, nie wolno nosić tipsów ze względów bezpieczeństwa; kolczyki dopuszcza się tylko w uszach- zabrania się kolczyków np. w brwi, pępku, na języku czy na wardze; ze względów bezpieczeństwa kolczyki powinny być małe; obcasy nie wyższe niż 5 cm; włosy nie powinny zakrywać oczu, mogą być pofarbowane na kolory naturalne)

-przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia,

-przestrzegania porządku szkolnego, dbania o ład i estetykę w pomieszczeniach szkoły i otoczenia – gabinet lekcyjny jako ostatni opuszczają dyżurni klasowi, pozostawiając go czystym,

-naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody,

-uczeń lub zespół winny szkody jest materialnie odpowiedzialny za dokonanie zniszczenia; usunięcie zniszczeń musi nastąpić w wyznaczonym przez dyrekcję terminie na koszt ucznia lub grupy uczniów, rodziców, prawnych opiekunów,

-w terminie rozliczać się z wypożyczonego mienia szkoły, (np. książki z biblioteki, sprzęt sportowy, kluczyk od szafki szkolnej itp.)

-dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych uczniów; długie przerwy międzylekcyjne przy sprzyjającej pogodzie i dobrym stanie zdrowia uczeń spędza na świeżym powietrzu,

-uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, pamiątek; jeżeli to robi, czyni to na własną odpowiedzialność; zabrania się przynoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu (np.: ostre narzędzia, petardy, zapałki, zapalniczki, lasery, broń palną, białą, gazową itp.); o stopniu zagrożenia przedmiotem decyduje nauczyciel, który ma prawo przedmiot skonfiskować (przedmiot skonfiskowany odbierają rodzice lub opiekuni) ; zabrania się również noszenia symboli promujących nałogi i demoralizujących otoczenie, nawołujących do agresji,

-zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w czasie lekcji (telefon jest wyłączony),

-pomagać młodszym, słabszym i przeciwdziałać stosowaniu przemocy,

-punktualnego, regularnego uczęszczanie na zajęcia szkolne; podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole, spóźnienia lub zwolnienia z części zajęć w danym dniu jest pisemna prośba rodziców lub zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z instytucji wychowawczych i organów sprawiedliwości; usprawiedliwienie nieobecności lub spóźnienia musi nastąpić w ciągu tygodnia od daty nieobecności lub spóźnienia; nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia obniżają ocenę z zachowania. W przypadku nieobecności powyżej 3 dni rodzic (prawny opiekun) ma obowiązek poinformować szkołę (wychowawcę)

-zakazuje się pobytu uczniów na korytarzach szkolnych w czasie trwania lekcji (tzw. wolne lekcje uczeń spędza w świetlicy szkolnej lub bibliotece),

-zakazuje się pobytu uczniów na terenie szatni, z wyjątkiem momentu korzystania z szafek,

-zakazuje się uczniom przebywania poza trenem szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych i zajęć edukacyjnych,

-po przyjeździe do szkoły uczeń ma obowiązek przebywać w świetlicy szkolnej do godziny 7.45

-uczeń dojeżdżający może wyjść poza teren szkoły, pomiędzy skończonymi zajęciami a najbliższym odwozem, za pisemną zgodą rodzica (zapis w zeszycie wychowawczym, u wychowawcy, w świetlicy szkolnej)

-zarówno na terenie szkoły jak i poza nią występuje zakaz:

-używania wulgarnych słów,

-palenia tytoniu,

-picia alkoholu,

-zażywania narkotyków lub innych środków odurzających,

-pobytu na terenie szkoły byłym uczniom i innym osobom nie związanym ze szkołą; zgodę na pobyt wyraża dyrektor szkoły lub nauczyciel dyżurny,

-wszelkie nadużycia stosowane przez uczniów lub osoby obce (wymuszenia, zastraszanie, bicie, oferowanie narkotyków itp.) należy bezzwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurnemu, wychowawcy, dyrektorowi szkoły lub osobie dorosłej zatrudnionej w szkole.

·W procesie działalności samorządowej uczeń ma prawo:

-wybierać i być wybieranym do organizacji działających na terenie szkoły, np. do Rady Samorządu Uczniowskiego

-wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego

-zgłaszać propozycje do planu pracy samorządu uczniowskiego i uczestniczyć w ich realizacji,

-opracować i uchwalać ordynacje wyborcze do organizacji uczniowskich,

-wydawania gazetki szkolnej

-uzyskania poręczenia samorządu uczniowskiego lub klasowej rady rodziców w przypadku otrzymania kary,

-uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

·W zakresie działalności samorządowej uczeń ma obowiązek:

-respektowania uchwał i programów pracy samorządu,

-współdziałanie z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z planu pracy organizacji uczniowskich,

-wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków w organizacjach uczniowskich,

-przestrzegania regulaminu szkoły.

·W zakresie działalności pozalekcyjnejuczeń ma prawo:

-dokonywania wyboru form zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole i poza nią,

-korzystania ze sprzętu i pomocy dydaktycznych, jakimi dysponuje szkoła,

-bezpiecznych i higienicznych warunków prowadzenia tych zajęć.

·W zakresie działalności pozalekcyjnej uczeń ma obowiązek:

-systematycznego uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach,

-reprezentowania wybranych przez siebie organizacji, kółek,

-uzyskiwania zgody rodziców na uczestnictwo w organizacjach pozaszkolnych.

II. NAGRODY I KARY

1.Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń, zespół uczniów lub zespół klasowy.

2.Nagroda może być przyznana za:

-wzorowe i wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu,

-wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu, pracę społeczną, wolontariat

3.Nagroda może być udzielona lub przyznana na wniosek:

-nauczyciela, wychowawcy klasy,

-Rady Pedagogicznej,

-Organizacji młodzieżowej.

4.Nagroda może być udzielona w następującej formie:

-pochwała wychowawcy, udzielona indywidualnie lub na forum klasy,

-pochwała Samorządu Uczniowskiego lub Klasowego, udzielona indywidualnie wobec całej klasy, całej społeczności uczniowskiej,

-pochwała Dyrektora Szkoły, udzielona indywidualnie, wobec całej klasy, grupy wiekowej, całej społeczności uczniowskiej,

-udział w poczcie sztandarowym szkoły i w poczcie flagowym

-nagroda rzeczowa,

-dyplom uznania dla ucznia i rodziców

-list pochwalny dla ucznia i rodziców.

5.Kara może być udzielona za:

-nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego,

-nieprzestrzeganie zarządzeń Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego,

-naruszanie zarządzeń pozaszkolnych udokumentowanych odpowiednim orzeczeniem.

6.Kara może być udzielona w następującej formie:

-upomnienie albo nagana udzielona przez wychowawcę, Samorząd Uczniowski, Samorząd Klasowy, indywidualnie, bądź wobec całej klasy,

-upomnienie, ostrzeżenie lub nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły – indywidualnie,

-wezwanie rodziców,

-przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej (referaty, plakaty, apele itp.),

-zostawienie ucznia po lekcjach, w jego czasie wolnym i zadanie dodatkowej pracy, związanej z przewinieniem (biorąc pod uwagę godziny odwozu),

-publiczne przeprosiny przez ucznia (na: apelu, tablicy ogłoszeń, forum klasy, w gazetce szkolnej – estetyczna forma) osób poszkodowanych,

-zawieszenie przez Dyrektora prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz, w pełnieniu funkcji społecznych, w zajęciach obowiązkowych do decyzji Rady Pedagogicznej,

-przeniesienie do innej klasy, bądź za zgodą Kuratora Oświaty – szkoły,

-zawieszenie w niektórych prawach.

7.Zawieszenie ucznia w jego prawach, za dane przewinienie nie może trwać dłużej niż jeden tydzień. Uczeń zawieszony może pisać sprawdzian na każdej lekcji.

8.Występuje stopniowanie kar, zgodnie ze Statutem Szkoły.

III. STOPNIOWANIE KAR

1.Rozmowa wychowawcy z uczniem.

2.Rozmowa wychowawcy z rodzicami.

3.Rozmowa pedagoga z uczniem. Praca na rzecz szkoły.

4.Rozmowa pedagoga z rodzicami.

5.Zawieszenie w prawach ucznia na siedem dni (termin ustala pedagog z wychowawcą). Poinformowanie rodzica.

6.Nagana dyrektora. Poinformowanie rodzica.

7.Komisyjne przeniesienie karne ucznia do innej klasy. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, wice dyrektor, pedagog, wychowawca obecnej klasy ucznia i wychowawca przyszłej klasy ucznia.

8.Przekazanie informacji do sądu rodzinnego o demoralizującym zachowaniu ucznia.

9.Przeniesienie do innej szkoły za zgodą kuratora.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania uczniów i rodziców z Wewnętrznym Regulaminem Szkoły i jego załącznikami na początku roku szkolnego

2.Regulamin Szkoły nie jest dokumentem zamkniętym; do Regulaminu Szkoły mogą być wprowadzone uzupełnienia wynikające z nowych dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

3.Stosowanie się ucznia do regulaminu jest wykładnikiem postawy ucznia oraz jego stosunku do szkoły.

4.Uzupełnieniem Wewnętrznego Regulaminu Szkoły są dokumenty:

-Regulamin Rady Pedagogicznej,

-Regulamin Rady Rodziców,

-Regulamin Pracowni Przedmiotowych,

-Szkolny System Oceniania,

-Szkolny System Wychowawczy.

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej winni przestrzegać postanowień Wewnętrznego Regulaminu Szkoły.

Załączniki:

Regulamin odwozów

Regulamin zawieszenia w prawach ucznia

Procedury postępowania w przypadku użycia agresji słownej

Regulamin Skrzynki Praw UczniaEwaluacji Wewnętrznego Regulaminu Szkoły dokonano 3 września 2012 roku.


Data utworzenia: 02/11/2006 @ 12:37
Ostatnie zmiany: 01/10/2012 @ 18:55
Kategoria : Regulamin Szkoły


podglšd wydruku podglšd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku


Panel

 Number of members 27 members


Użytkownicy online

( nikt )

Szukaj

Sonda
Co najchętniej robisz w czasie wolnym?
 
Trenuję ulubione dyscypliny sportowe, ćwiczę
Czytam książki, czasopisma
Oglądam telewizję
Słucham muzyki
Odrabiam lekcje, uczę się
Gram w gry komputerowe
Serfuję w sieci
Wyniki

Kalendarz


Akcje
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"www.edukator.org.pl
spd.gif
mammarze.jpg
grosz.gif

pajacyk

^ Góra ^

  (c) Witnica 2006-2009, JP

Strona załadowana w 0.02 sekundę