Ładowanie


Cytat dnia:  Kto nie podejmuje trudów walki, ten ponosi koszty straconych szans.   

DANE
Gimnazjum w Witnicy
ul. Plac Wolności 7
66-460 Witnica

tel. 095 7515220

gim.witnica@wp.pl

BIULETYN

Dla_przyszłego_pierwszaka

PROGRAMY
(ocenianie, klasyfikacja)

ocenianie klasyfikacja_semestralna klasyfikacja_sem_nowa


INFORMACJE
+ Kadra
+ Kalendarz
+ Koła zainteresowań
+ O nas
+ Plan lekcji
+ Podręczniki
 -  Procedury postępowania
+ Program wychowawczy
+ Projekt edukacyjny
+ Rada Rodziców
+ Regulamin Szkoły
+ Samorząd Uczniowski
+ Spotkania z Rodzicami
+ Statut szkoły
+ System Oceniania
+ Uczniowie

WYDARZENIA
+ Akademie
+ Akcje charytatywne
+ Biblioteka
+ Blok humanistyczny
+ Blok mat.-przyrodniczy
+ Egzamin gimnazjalny
+ Kampania Trzeźwości
+ LOP
+ Projekty
+ Sport
+ Wycieczki
+ Z życia szkoły

GAZETKA
"Witnicki gimnazjalista" w formie elektronicznej
 
gazetka.gif

Licznik

   odwiedzający

   odwiedzających online


Procedury postępowania - wypadek w czasie zajęć

PROCEDURYPOSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w Publicznych i Niepublicznych szkołach i placówkach .Dz. U z 2003r. Nr 6, poz. 69)

 

I. W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy one są zajęciami planowanymi, czy też nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie

innego nauczyciela.

II. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt sportowy, urządzenia techniczne, pomoce naukowe oraz inne narzędzia wykorzystywane w czasie zajęć, a także pomieszczenie lekcyjne nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia. Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia, nauczyciel bądź inna osoba prowadząca zajęcia nie ma prawa z nich korzystać
w pracy z uczniem. O zaistniałym zagrożeniu prowadzący natychmiast powiadamia dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

III. Zajęcia szkolne to nie tylko lekcje. Są to też prowadzone poza szkołą np. lekcje plenerowe wyjazdy, wycieczki, zielone szkoły, dyskoteki, olimpiady, zawody sportowe. Podczas nich młodzież również pozostaje pod opieką nauczycieli, bo za wypadek podczas takich zajęć odpowiada szkoła i jej pracownicy. Podczas przerw uczniowie mają zapewnioną opiekę przez nauczycieli mających w tym czasie dyżur. Czas między zajęciami lekcyjnymi organizuje szkoła , uczniowie nie mogą opuszczać jej terenu.Cały teren szkoły w czasie gdy odbywają się zajęcia, pozostaje pod nadzorem i opieką szkoły.

 

 

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego,

nie wymagającego interwencji lekarza

(powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.)

 

1. Po stwierdzeniu zdarzenia ucznia należy odprowadzić do gabinetu pielęgniarki szkolnej celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia takiego może odprowadzić inny uczeń lub pracownik obsługi szkolnej (p. sprzątaczka.)

2. W razie nieobecności pielęgniarki uczniowi udziela pomocy osoba mająca przeszkolenie w tym zakresie.

3. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

4. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi, nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania.

5. Osoba udzielająca pierwszej pomocy ma obowiązek upewnić się, czy uczeń nie jest chory na hemofilię lub cukrzycę, bądź na inną chorobę mogącą
w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia.

 

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego

interwencji lekarza

1. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń wymaga specjalistycznej pomocy, należy doprowadzić go do gabinetu pielęgniarki lub wezwać ją
na miejsce zdarzenia.

2. W razie nieobecności pielęgniarki należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe oraz powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

3. Do czasu przybycia pielęgniarki lub pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.

4. Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, organ prowadzący oraz inspektora bhp.

5. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.

6. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane
na posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego

ciężkie uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym

1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone
w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące życie i zdrowie ucznia.

2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa dyrektora szkoły.

3. Dyrektor lub jego zastępca informuje o zdarzeniu rodziców (opiekunówprawnych), policję, Państwową Inspekcję Pracy, Sanepid oraz organ prowadzący, prokuratora oraz Kuratora Oświaty.

4. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak,
by było możliwe ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.

5. Dyrektor szkoły powołuje komisję badającą przyczyny powstania wypadku
Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstawaniu podobnych zdarzeń.

1.Wypadekwpisywany jest do rejestru, a wnioski komisji są omawiane
na posiedzeniu rady pedagogicznej.

UWAGA! O każdym wypadku powiadamiany jest dyrektor szkoły jak również rodzic. Nauczyciel pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia matki/ ojca , lub prawnych opiekunów o wypadku.


Data utworzenia: 06/01/2009 @ 17:58
Ostatnie zmiany: 07/10/2010 @ 21:45
Kategoria : Procedury postępowania


podglšd wydruku podglšd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku


Panel

 Number of members 27 members


Użytkownicy online

( nikt )

Szukaj

Sonda
Co najchętniej robisz w czasie wolnym?
 
Trenuję ulubione dyscypliny sportowe, ćwiczę
Czytam książki, czasopisma
Oglądam telewizję
Słucham muzyki
Odrabiam lekcje, uczę się
Gram w gry komputerowe
Serfuję w sieci
Wyniki

Kalendarz


Akcje
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"www.edukator.org.pl
spd.gif
mammarze.jpg
grosz.gif

pajacyk

^ Góra ^

  (c) Witnica 2006-2009, JP

Strona załadowana w 0.01 sekundę